Rekrutacja / Podanie

OFERTA EDUKACYJNA

1. Znakomite przygotowanie wszystkich uczniów do egzaminu gimnazjalnego
Co roku uczniowie osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują Gimnazjum nr 4 do grupy
12 % gimnazjów w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami

2. Gwarancja osiągania sukcesów w konkursach( w dwóch ostanich latach)
- konkursy międzynarodowe – 16 laureatów
- konkursy ogólnopolskie – 141 laureatów
- konkursy wojewódzkie – 23 laureatów

3. Gimnazjum nr 4 za swoje osiągnięcia zostało wyróżnione przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Realizuje projekty – Szkoła z klasą, Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, Szkoła w ruchu, Szkoły Łowców Talentów, międzynarodowy projekt polsko-szwajcarski Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej, e- Twinning.


4. Wybrani uczniowie uczestniczą w projekcie WSiP-u e-Akademia Przyszłości. To ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości.
Tylko 200 gimnazjów w Polsce wdraża ten program.

5. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych. Przygotowują się do nich dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych z
-
matematyki

– j. polskiego
- biologii
- chemii
– j. angielskiego
– j. niemieckiego
– j. rosyjskiego
– fizyki
- historii
- kółka teatralnego
- chóru
– zajęć szachowych
- unihokeja, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania

6. Gimnazjum nr 4 oferuje znakomicie wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownie, salę do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie na bieżąco korzystają z dwóch pracowni komputerowych, 7 tablic interaktywnych, 16 rzutników multimedialnych. Rozległe tereny z boiskami oferują możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciele organizują zajęcia wyrównujące ewentualne braki – organizowane według zapotrzebowań indywidualnych na bieżąco.

8. Gimnazjum nr 4 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

9. Bogata oferta działań samorządowych młodzieży gwarantuje włączenie każdego ucznia w organizację, bogatego w różnorodne imprezy, życia szkoły.

10. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych : 8.00 – 15.10

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy następujące klasy :

- klasa o profilu matematyczno – biologicznym
– klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta
w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017

Akty prawne
• Ustawia o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 2015 poz. 2156),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015 poz. 1942)
• Uchwała NR XX/197/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 lutego 2016 r.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie oraz poza obwodem Gimnazjum nr 4 w Jaśle.
2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
3. Kandydat do I klasy musi złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 4:

a) Zgłoszenie  do szkoły, jeżeli jest uczniem z obwodu Gimnazjum nr 4
b) Wniosek o przyjęcie do szkoły, jeżeli jest uczniem spoza obwodu Gimnazjum nr 4
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasisty wydany przez OKE

4. Szczegółowe zasady rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje Uchwała NR XX/197/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 lutego 2016 r. ( w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas publicznych pierwszych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół )

Zgodnie z uchwałą Uchwała NR XX/197/2016 Rady Miejskiej Jasła punkty preferencyjne otrzymuje kandydat, jeśli spełnia warunki:
- rodzeństwo kandydata uczęszczało lub uczęszcza do Gimnazjum nr 4 w Jaśle.
Oświadczenie Załącznik nr 1)

- kandydat do gimnazjum uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle
Oświadczenie (Załącznik nr 2)
- samotnie wychowywany przez rodzica lub objęty pieczą zastępczą
Oświadczenie (Załącznik nr 3)

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności

5. Warunkiem przyjęcia do szkoły kandydata jest dostarczenie oryginału dokumentów w terminie określonym w rekrutacji.
6. Harmonogram składania dokumentów:
(szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie(załącznik nr 1))

Karta zgłoszenia ucznia do korzystania z obiadów